Regulamin pracowni komputerowej

 • Uczniowie mogą przebywać w pracowni jedynie pod opieką nauczyciela.
 • Oprogramowanie oraz zasoby komputera lokalnego są udostępniane wielu użytkownikom i zabronione jest wprowadzanie zmian, prze konfigurowanie i usuwanie czegokolwiek bez zgody nauczyciela.
 • Zasobami sprzętowymi i programowymi zarządza administrator i nauczyciele przedmiotów informatycznych.
 • Niedozwolone jest dokonywanie przez użytkowników jakichkolwiek napraw, prze konfigurowanie sprzętu, samowolne manipulowanie sprzętem, niszczenie sprzętu.
 • Za szkody powstałe w wyniku nie stosowania się do regulaminu odpowiada uczeń, który je spowodował, a koszty napraw i odnawiania uszkodzonego sprzętu ponoszą jego rodzice.
 • Z Internetu można korzystać jedynie do celów dydaktycznych, po uprzednim uzyskaniu pozwolenia nauczyciela.
 • Uczniowie przeszkadzający w pracy innym, korzystającym z pracowni są odsunięci od pracy i mają wpisaną do dziennika ocenę niedostateczną.
 • Uczniowie, którzy nie wykonują poleceń nauczyciela, łamią zasady regulaminu, mają wpisaną do dziennika ocenę niedostateczną, a o ich nieodpowiednim zachowaniu informowani są: wychowawca i rodzice.
 • Nie wolno przechowywać w komputerach plików o treści sprzecznej z ogólnie przyjętymi normami moralnymi i etycznymi.
 • Niedopuszczane jest obrażanie uczuć innych użytkowników przez wysyłanie niegrzecznych listów, wiadomości oraz zdjęć.
 • Zabronione jest, bez zgody nauczyciela, instalowanie na dyskach lokalnych komputerów oprogramowania przyniesionego przez uczniów.
 • W pracowni komputerowej wolno korzystać tylko z licencjonowanego oprogramowania.
 • Składowanie własnych plików podczas ćwiczeń odbywa się na nośnikach wskazanych przez nauczyciela.
 • Bezwzględnie zabrania się jedzenia i picia w pracowni komputerowej.
 • Zabrania się przetrzymywania plecaków, toreb na stołach, na których znajdują się stanowiska komputerowe.
 • Uczniowie zajmują stałe miejsca w pracowni komputerowej i odpowiadają za porządek na swoim stanowisku.
 • Po zakończeniu lekcji, uczniowie prawidłowo kończą pracę z komputerem i pozostawiają po sobie porządek.

 Czynności do wykonania przed rozpoczęciem zajęć:

 • Przed przystąpieniem do pracy użytkownik zobowiązany jest sprawdzić sprawność sprzętu, na którym ma pracować.
 • O zauważonych usterkach należy bezzwłocznie poinformować nauczyciela prowadzącego zajęcia.
  Uruchamianie, praca przy uszkodzonej obudowie jednostki centralnej może być przyczyną porażenia prądem elektrycznym.

Zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych:

 • W przypadku zauważenia iskrzenia, wydobywającego się dymu, wyczucia swądu tlącej się izolacji lub spostrzeżenia innych objawów mogących spowodować pożar, należy natychmiast wyłączyć zasilanie i powiadomić nauczyciela.
 • W razie wypadku porażenia prądem natychmiast wyłączyć zasilanie, powiadomić nauczyciela oraz udzielić pomocy przedlekarskiej.