Spis treści

Polecenia Linux

Klawisz Tab - podpowiedz lub dokończenie nazwy 

Uzyskiwanie informacji o poleceniach systemu Linux: 

man - podstawowa dokumentacja poleceń systemowych 

apropos - uzyskanie pomocy w oparciu o słowa kluczowe 

info - szczegółowa pomoc na temat poleceń systemowych 

--h - polecenia pomocy --help 

Podstawowe polecenia systemu Linux: 

pwd - uzyskuję ścieżki dostępu do bieżącego katalogu 

ls - zapoznanie się z zawartością katalogu 

cd - zmiana katalogu bieżącego 

more - przeglądanie pliku na ekranie terminala 

>,>>,<<,< - przekierowywanie strumieni We/Wy 

| - tworzenie potoków 

Podstawowe polecenia dotyczące katalogów i plików: 

mkdir - tworzenie katalogów 

touch - tworzenie pliku lub zmiana czasu utworzenia pliku 

echo - sprawdzenie dopisania nazwy szablonowej do rzeczywistej zawartości katalogu 

cp - kopiowanie plików i katalogów 

mv - przenoszenie lub zmiana nazwy katalogów 

ln - tworzenie dowiązania do pliku 

rmdir - usuwanie katalogów 

rm - usuwanie plików i katalogów 

Kompresja i archiwizacja plików:

compress - kompresuje zawartość pliku 

uncompress - dekompresuje plik 

gzip - kompresja/dekompresja pliku 

Uprawnienia w stosunku do plików i katalogów: 

chmod - zmiana uprawnienia w stosunku do pliku 

chgrp - zmiana grupy pliku/katalogu 

chown - zmiana właściciela pliku/katalogu 

umask - zmiana domyślnych uprawnień w stosunku do tworzonych plików i katalogów 

Przeglądanie i filtrowanie zawartości plików: 

cat - wyświetla zawartość pliku 

zcat - wyświetla zawartość skompresowanego pliku 

pg - wyświetla zawartość pliku ze stronicowaniem 

head - wyświetla (wybrane) początkowe wiersze z pliku 

line - wyświetla zawartość pierwszego wiersza pliku 

sort - sortowanie zawartości plików 

uniq - wyświetla (wybrane) unikatowe wiersze z pliku 

grep - wyszukanie podanego wzoru tekstu w pliku 

egrep - rozszerzone funkcjonalnie polecenie grep 

cut - wybranie kolumn z pliku 

wc - obliczenie liczby wierszy, słów i znaków w pliku